Portfolio > plastics

100sakis
100sakis
photos on transperency
66h" x 11
2008